Program

11 April 2018

08.00 – 09.00 Registrering

09.00 – 09.10 Invigning – Expo Medica 

09.10 – 09.55 – Plenum – Bipolär, ADHD, hög IQ och Asperger-mamma. Det ena kan hjälpa det andra
Högbegåvade har ofta väldigt jobbiga minnen från skoltiden, och dåliga betyg. Hög intelligens är ju absolut ingen diagnos, men den kan skapa sådana symptom som lätt förväxlas med t ex Asperger eller ADHD.

När jag var ung hade jag inga förklaringar till mina tankar och mitt beteende. Jag skämdes när jag var deprimerad (det gör jag fortfarande) för att jag ju har det så bra, jag var opålitlig i min sinnesstämning och jag fick inget vettigt gjort. Sedan kom 18 års lidande och medlidande med dottern, vars psykolog och skola inte visste vad Asperger var. När äntligen diagnosen kom blev dottern en slags mentor för psykisk ohälsa för mig, och det var hon som äntligen tvingade iväg mig på utredning.
Föreläsare: Jenny Åkerman, föreläsare, pedagog, och lite annat

09.55 – 10.30 Förmiddagsfika

Välj mellan 3 parallella spår. Du behöver inte följa samma spår hela dagen utan kan fritt välja mellan seminariepassen. Om det är en föreläsning med del 1 och del 2 och samma rubrik hör dem ihop, dvs att föreläsningen fortsätter. 

10.30 – 11.20 Seminariepass 1

Förebygga riskbeteende och främja psykisk hälsa för personer med NPF.

 • Psykisk ohälsa och riskbeteende
 • Hur kan vi förstå orsakerna till riskbeteende?
 • Förebyggande insatser och förhållningssätt som främjar delaktighet och psykisk hälsa
  Föreläsare: Kristin Backman, specialpedagog och Elin Pettersson, arbetsterapeut

Farlighet och självmordsrisk vid dubbeldiagnoser – Fullsatt pass
Personer med så kallade dubbeldiagnoser, som har både en missbruksproblematik och psykisk ohälsa, utgör en vårdtung och mycket utsatt grupp i samhället. Kombinationen av missbruksproblematik och vissa typer av psykisk ohälsa, såsom psykossjukdomar, bipolärt syndrom och vissa personlighetssyndrom, har visat sig medföra en ökad risk för såväl självmord som våldsamt agerande mot andra. I föreläsningen går vi igenom vad dubbeldiagnoser innebär samt vad den senaste forskningen visar vad gäller självmordsrisk och farlighet vid denna typ av problematik. Vi kommer också att diskutera arbetssätt och metoder för att bemöta och hantera denna typ av risker hos personer med dubbeldiagnoser.
Föreläsare: Märta Wallinius, leg psykolog, med.dr.

C Komplexa behov eller komplexa organisationer?
Den svenska Individ- och familjeomsorgen (IFO) präglas i hög grad av organisatorisk specialisering där olika problemområden som missbruksvård, barnavård och försörjningsstöd, samt arbetsuppgifter som utredningsarbete respektive stöd och behandling, hanteras i separata delar av organisationen. Men hur kommer det sig att detta sätt att organisera arbetet fått ett sådant genomslag och idag närmaste tas för givet? Och vilka konsekvenser får den organisatoriska specialiseringen för klienter med behov av mer komplex och mångfacetterad karaktär?
Föreläsare: Pär Grell, universitetslektor vid Högskolan i Gävle, doktor i socialt arbete

11.20 – 11.35 Bensträck

11.35 – 12.25 Seminariepass 2

A 
 Psykopati: myter och fakta
Alla har vi nog någon gång sett test i tidningar/på internet av typen ”Är din chef psykopat” eller läst om, alternativt mött, någon person där vi har tänkt ”Vilken psykopat!”. Det finns många uppfattningar om vad psykopati är och en uppsjö av tips på hur man ska undvika att ”hamna i psykopatens klor”. Föreläsningen kommer, med utgångspunkt i aktuell forskning och klinisk erfarenhet, att reda ut begrepp som vad psykopati egentligen är, hur vanligt förekommande det är i samhället och hur man kan bemöta och hantera personer med hög grad av psykopatiska drag. Vi kommer också att diskutera vad det är som ”skapar en psykopat” och hur man tidigt kan identifiera varningstecken på psykopati.
Föreläsare: Märta Wallinius, leg psykolog, med.dr.

Bipolär och samsjuklighet – Fullsatt pass
Diagnostik och handläggning av vanliga samsjukliga tillstånd vid bipolär sjukdom.
Föreläsare
: Mats Adler, m
ed dr, överläkare

C Makten du har – att hantera makt i socialt arbete…del 1
Den som är yrkesverksam i socialt arbete möter ofta människor som är bland de svagaste och mest maktlösa i samhället. Detta ställer krav på vår medvetenhet om vilken makt vi har och vad vi gör med den. Trots att alla normala människor vet ganska väl vad som är rätt och vad som är fel gör vi inte alltid det rätta. Varför? – Etiska principer i människovården – Maktetik – Tanke/känslomönster som leder till maktmissbruk – Etisk kommunikation, hur gör man och vilka fördelar ger det?
Föreläsare: Stefan Sandström,
 leg psykolog

12.25 – 13.25 Lunch

13.25 – 14.15 Seminariepass 3

A  Vad är det som hjälper människor med svåra psykiska problem? Brukarna och de professionellas erfarenheter baserade kunskaper
Människor med svåra psykiska problem återhämtar sig. Men återhämtning kan inte kopplas till enbart behandlingsinsatser. Mycket talar för betydelsen av deras faktiska levnadsomständigheter, sociala relationer och egna hanteringssätt. Fokus ligger på vad personalen inom vården kan göra för att bidra till återhämtningsprocessen. Hur byggs en hjälpande relation upp konkret? Hur kan ”små ting”, som ord, gester och vardagliga handlingar hjälpa människor? Föreläsningen bygger på forskning, personalens och brukarnas erfarenheter; för en evidensbaserad praktik.
Föreläsare: Alain Topor, leg psykolog. Docent Institutionen för Socialt Arbete. Stockholms Universitet

B Beroende och psykisk samsjuklighet, del 1 – Fullsatt pass

 • Förekost av samsjuklighet – Att inte bara se beroendeproblematiken
 • Vem har ansvar för vilka insatser – Ansvarsfördelning / samverkan
 • Rehabilitering /habilitering. Behandling/stöd. – Allt förändringsarbete är inte behandling!
 • Olika mål och förändringsprocesser – för olika individer
 • Bedömning av: Kognitiv funktionsnivå, personlighetsdrag, social situation, omfattning av missbruk och motiv till förändring.

Föreläsare: Sven-Eric Alborn, psykolog och psykoterapeut, utvecklingsledare Region Halland

C Makten du har – att hantera makt i socialt arbete…del 2
Föreläsare: Stefan Sandström,
 leg psykolog

14.15 – 14.25 Bensträck

14.25 – 15.15 Seminariepass 4

Pedofili – nya rön och forskning
I takt med att forskningen börjat ge svar på frågor om pedofili håller även bilden av tillståndet på att ändras. Fördomar löses upp och ledtrådar ges till nya behandlingsstrategier. Christoffer Rahm leder en svensk, unik studie som undersöker hur diagnostik, riskvärdering och behandling kan förbättras. Ju bättre vården blir på att bemöta personer med pedofili desto större är chansen att förebygga sexuella övergrepp mot barn.
Föreläsare: Christoffer Rahm, chefsöverläkare Psykiatri Södra Stockholm, forskare Karolinska Institutet

B Beroende och psykisk samsjuklighet, del 2 – Fullsatt pass

 • Vad krävs för att sluta missbruka?
 • Individanpassade insatser och förhållningssätt i relation till brukares situation och förmåga.
 • Missbruk vid psykos, bipolaritet, affektiva sjukdomar och neuropsykiatri.
 • Samverkan och integrerade vårdkedjor mellan vårdgivare, öppen och sluten vård samt brukarorganisationer. – Erfarenheter från Region Halland.

Föreläsare: Sven-Eric Alborn, psykolog och psykoterapeut, utvecklingsledare Region Halland

C Det komplexa mötet med patienten efter ett suicidförsök
Personer med komplexa tillstånd behöver på samma gång olika typer av hjälp. Många patienter har erfarenhet av att det är svårt att få en fungerande hjälp, för att de flesta verksamheter inte verkar ha kunskap eller möjlighet att bidra med alla delar.
Det är vanligt att personer ur den här gruppen har erfarenhet av att personal inom vård och socialtjänst betraktar dem som svåra och besvärliga. Personalen kan beskriva att patienter som har mer komplexa vårdbehov kan vara svårbehandlade, något som hos personalen i värsta fall leder till en känsla av vanmakt. Finns flera vårdgivare kan det leda till att olika enheter vill att någon annan tar huvudansvaret, för att man känner att man inte har förmågan till överblick. När någon nyligen gjort ett försök att ta sitt liv, ställs komplexa krav på den som ska möta patienten för att förstå vad som hänt och hjälpa patienten att åter få hopp
Föreläsare: Daniel Frydman, spec allmän psykiatri, leg psykoterapeut 

15.15 – 15.45 Eftermiddagskaffe

15.45 – 16.25 Seminariepass 5

A  Spelmissbruk och samsjuklighet
Frågan är om det finns något beroendeproblem som är så knutet till så många samsjukligheter som spelmissbruk. Att bistå och behandla spelmissbrukare utan att ta  de förekommande samsjukligheterna och medberoendeproblematiken i beaktande kan knappast vara framgångsrikt annat än i ett fåtal fall. Samsjukligheter som psykiska störningar och andra beroenden mm kräver behandling från kompetenta verksamheter med adekvat utbildad personal.
Föreläsare: Stefan Sandström, leg psykolog

Stress och beroende hänger ihop! – Fullsatt pass
Det är vanligt att överkonsumera vid stress. Men överkonsumtion är en lömsk och riskfylld ” stresshämmare”som ger ett behagligt lugn och avkoppling. Själva stressen gör också att hjärnan känsligare så att man blir mer benägen att fastna i ett beroende. Stress kan leda till ökad konsumtion och ökad konsumtion leder till ökad stress.
Föreläsare: Ellen Krogh, terapeut

C Det goda mötet
Hur gör man? Hur förhåller du dig när någon har behandlat dig illa? Vad händer med dig när du känner dig angripen eller orätt bemött? Hur kan du hantera din egen frustration och irritation. Måste det kännas som att tillvaron blir förstörd av att någon betett sig illa mot dig.
Föreläsare: Daniel Frydman, spec allmän psykiatri, leg psykoterapeut 

12 April 2018 

08.45 – 09.15 Registrering
Välj mellan 3 parallella spår. Du behöver inte följa samma spår hela dagen utan kan fritt välja mellan seminariepassen. Om det är en föreläsning med del 1 och del 2 och samma rubrik hör dem ihop. 

09.15 – 10.00 Plenum – Vad är normalt när allt mer psykiatriseras?
Föreläsare: David Ebenhardt, 
svensk psykiater, författare, krönikör, föreläsare, debattör och överläkare vid Psykiatri Nordost på Danderyds sjukhus i Stockholms läns landsting.

10.00 – 10.45 Förmiddagsfika

10.45 – 11.35 Seminariepass 1

A  Psykiatrin skulle bli som ett NK – tillgängligt för alla med hög servicenivå?
I mars 2016 genomgick psykiatrin i södra Stockholm en stor omorganisation. Med den försvann de sista spillrorna av det socialpsykiatriska synsättet, där social delaktighet ses som en förutsättning för psykisk hälsa. Den nya organisationen betonar istället diagnostisering och behandling av specifika psykiatriska sjukdomstillstånd. Vad har denna förändring fått för konsekvenser? I vår föreläsning tar vi upp frågor om vilka patienter som får – och inte får – hjälp i de olika organisationsmodellerna.  Vi resonerar också om psykiatrins uppdrag, värdegrund och förändringsarbete.
Föreläsare: Anna Leijonhielm, sjukgymnast och Eva Lundblad, sjuksköterska

B Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM; SFS 1988:870), är en tvångslag som kompletterar Socialtjänstlagen
– Aktuell lagstiftning på området, bakgrund och syfte.
– Ärendegången – från ansökan till dom
– Vad bör individen veta inför och under förhandling i förvaltningsrätt?
– Vilka rättigheter har individen i en LVM-process?
Föreläsare: Moa Möller, biträdande jurist

C Att förstå sin egen utsatthet i arbete med utsatta människor…del 1
Det finns ett begrepp som fångar personalens situation inom kontaktyrken när man arbetar med och för utsatta klienter: ”empatitrötthet”. Bilden av världen och människor förändras. Man kan bli cynisk och uppgiven. Utmattningssyndromet hotar med sin närhet. Även självbilden kan bli annorlunda med en växande känsla av värdelöshet och inkompetens.

Klientens, patientens, elevens behov är omätliga. En paradoxal erfarenhet är att den som ger mest för sina klienter, patienter och elever; anstränger sig, går till mötes och aldrig ger upp också är den som ofta blir mest utsatt och sårbar. I denna föreläsning  läggs fokus på hjälparen själv. Vad kan vi göra för att bevara oss själva då vi hjälper andra?
Föreläsare: Lars Björklund, kaplan, tidigare sjukhuspräst

11.35 – 11.45 Bensträck

11.45 – 12.30 Seminariepass 2

A Att förebygga och bemöta hot och våld i psykiatrin
Föreläsare: Anna Björkdahl,
Psykiatrisjuksköterska, med. dr Karolinska Institutet och utvecklingschef vid Psykiatri Södra Stockholm, Stockholms läns sjukvårdsområde.

B Depression och alkoholberoende bör sambehandlas – Möjligheter och hinder
Föreläsare: Agneta Öjehagen,
professor, leg.psykoterapeut, socionom. Avdelningen psykiatri, Institutionen kliniska vetenskaper, Lunds universitet

Att förstå sin egen utsatthet i arbete med utsatta människor…del 2
Det finns ett begrepp som fångar personalens situation inom kontaktyrken när man arbetar med och för utsatta klienter: ”empatitrötthet”. Bilden av världen och människor förändras. Man kan bli cynisk och uppgiven. Utmattningssyndromet hotar med sin närhet. Även självbilden kan bli annorlunda med en växande känsla av värdelöshet och inkompetens.

Klientens, patientens, elevens behov är omätliga. En paradoxal erfarenhet är att den som ger mest för sina klienter, patienter och elever; anstränger sig, går till mötes och aldrig ger upp också är den som ofta blir mest utsatt och sårbar. I denna föreläsning  läggs fokus på hjälparen själv. Vad kan vi göra för att bevara oss själva då vi hjälper andra?
Föreläsare: Lars Björklund, kaplan, tidigare sjukhuspräst

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.20 Seminariepass 3

Mediaberoende och digitalstress

• Definiera: Vad är digital stress? vilka är i riskzonen? Risker och konsekvenser.

• Identifiera: Vanliga signaler på att man är digitalt stressad

På rekordkort tid har den smarta telefonen, paddan och den bärbara datorn blivit verktyg i var mans hand. Men parallellt med framväxten av nya digitala lockelser känner sig allt fler snärjda i elektronikens nät. När vi är uppkopplade matas vi med kickar som ger ett dopaminutslag som får oss att känna välbefinnande. Helt plötsligt kan du få 50 likes på Facebook – det är sådana sociala belöningar som gör att vi tar upp telefonen och tittar. Ta makten över dina beteenden och bli mer närvarande i ditt liv! En föreläsning till socialarbetare som vill lära sig mer om digital stress. Denna föreläsning är informationsrik och ger er en tydlig bild på vad digital stress är och hur det ser ut i samhället. Föreläsningen kommer att ge din specifika och konkreta verktyg för att kunna hantera din elektronik på ett mer effektivt sätt och därmed skapa mer närvaro i ditt liv.
Föreläsare: Patrik Wincent, auktoriserad terapeut, coach, författare, föreläsare, tillfrisknad alkoholist och tillfrisknad dataspelsberoende.

Bemötande vid svåra beteendeproblem
Hur ska du bete när Eva börjar skrika åt dig mitt under ett samtal, vad ska du säga när Sadiq börjar prata om att hemmet är buggat av SÄPO och hur ska du bemöta att Kalle kommer med färska ärr på underarmarna?
Detta är troliga situationer möta i det dagliga arbetet med personer som har komplex psykiatrisk problematik. Ändå kan det vara svårt att veta hur en ska bete sig när det sker. Med beteendeanalys som utgångspunkt ska vi titta på hur våra reaktioner påverkar klientens och våra egna beteenden i samtal.
Föreläsare: Benjamin Lassebro, leg psykolog

C Våga vilja resa sig – Fullsatt pass
En stark gripande resa från tvångsvård och bältesläggning till frihet, hem och arbete. En rasande historia om att vända destruktivt. Från Sveriges svåraste patient till en människa med värde ute i samhället.
Föreläsare: Mathilda Skog, socialentreprenör

14.20 – 14.40 Eftermiddagskaffe

14.40 – 15.20 Plenum -”Maskrosbarn – psykisk ohälsa kan drabba oss alla”
Följ Marcus Tallbergs resa genom livet. Att vara annorlunda, tillhöra en minoritet, dåliga alkohol- och sexvanor – från att hamna på botten i alla dess bemärkelser till att kravla sig upp igen. Marcus har tagit sig igenom en djup depression och destruktiva förhållanden – särskilt förhållandet till sig själv. Det finns hjälp att få. Livet är värt att leva. Du är inte ensam – oavsett religion, etnicitet eller identitet.
Föreläsare: Marcus Tallberg, författare och entreprenör

 

 

 

Med reservation för ändringar i programmet.

OK
På Vuxna och psykisk hälsa använder vi kakor (cookies) för att du ska få bästa möjliga användarupplevelse. Genom att du fortsätter att titta på vår sajt godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?