Program

11 April 2018

08.00 – 09.00 Registrering

09.00 – 09.10 Invigning – 

09.10 – 09.55 – Plenum – Bipolär, ADHD, hög IQ och Asperger-mamma. Det ena kan hjälpa det andra.
Högbegåvade har ofta väldigt jobbiga minnen från skoltiden, och dåliga betyg. Hög intelligens är ju absolut ingen diagnos, men den kan skapa sådana symptom som lätt förväxlas med t ex Asperger eller ADHD.

När jag var ung hade jag inga förklaringar till mina tankar och mitt beteende. Jag skämdes när jag var deprimerad (det gör jag fortfarande) för att jag ju har det så bra, jag var opålitlig i min sinnesstämning och jag fick inget vettigt gjort. Sedan kom 18 års lidande och medlidande med dottern, vars psykolog och skola inte visste vad Asperger var. När äntligen diagnosen kom blev dottern en slags mentor för psykisk ohälsa för mig, och det var hon som äntligen tvingade iväg mig på utredning.
Föreläsare: Jenny Åkerman, föreläsare, pedagog, och lite annat

09.55 – 10.30 Förmiddagsfika

Välj mellan 3 parallella spår. Du behöver inte följa samma spår hela dagen utan kan fritt välja mellan seminariepassen. Om det är en föreläsning med del 1 och del 2 och samma rubrik hör dem ihop, dvs att föreläsningen fortsätter. 

10.30 – 11.20 Seminariepass 1

Förebygga riskbeteende och främja psykisk hälsa för personer med NPF.
Föreläsare:
kommer inom kort

Farlighet och självmordsrisk vid dubbeldiagnoser
Personer med så kallade dubbeldiagnoser, som har både en missbruksproblematik och psykisk ohälsa, utgör en vårdtung och mycket utsatt grupp i samhället. Kombinationen av missbruksproblematik och vissa typer av psykisk ohälsa, såsom psykossjukdomar, bipolärt syndrom och vissa personlighetssyndrom, har visat sig medföra en ökad risk för såväl självmord som våldsamt agerande mot andra. I föreläsningen går vi igenom vad dubbeldiagnoser innebär samt vad den senaste forskningen visar vad gäller självmordsrisk och farlighet vid denna typ av problematik. Vi kommer också att diskutera arbetssätt och metoder för att bemöta och hantera denna typ av risker hos personer med dubbeldiagnoser.
Föreläsare: Märta Wallinius, leg psykolog, med.dr.

C Komplexa behov eller komplexa organisationer?
Den svenska Individ- och familjeomsorgen (IFO) präglas i hög grad av organisatorisk specialisering där olika problemområden som missbruksvård, barnavård och försörjningsstöd, samt arbetsuppgifter som utredningsarbete respektive stöd och behandling, hanteras i separata delar av organisationen. Men hur kommer det sig att detta sätt att organisera arbetet fått ett sådant genomslag och idag närmaste tas för givet? Och vilka konsekvenser får den organisatoriska specialiseringen för klienter med behov av mer komplex och mångfacetterad karaktär?
Föreläsare: Pär Grell, universitetslektor vid Högskolan i Gävle, doktor i socialt arbete

11.20 – 11.35 Bensträck

11.35 – 12.25 Seminariepass 2

A 
 Psykopati: myter och fakta
Alla har vi nog någon gång sett test i tidningar/på internet av typen ”Är din chef psykopat” eller läst om, alternativt mött, någon person där vi har tänkt ”Vilken psykopat!”. Det finns många uppfattningar om vad psykopati är och en uppsjö av tips på hur man ska undvika att ”hamna i psykopatens klor”. Föreläsningen kommer, med utgångspunkt i aktuell forskning och klinisk erfarenhet, att reda ut begrepp som vad psykopati egentligen är, hur vanligt förekommande det är i samhället och hur man kan bemöta och hantera personer med hög grad av psykopatiska drag. Vi kommer också att diskutera vad det är som ”skapar en psykopat” och hur man tidigt kan identifiera varningstecken på psykopati.
Föreläsare: Märta Wallinius, leg psykolog, med.dr.

Bipolär och samsjuklighet
Föreläsare:

C Makten du har – att hantera makt i socialt arbete…del 1
Den som är yrkesverksam i socialt arbete möter ofta människor som är bland de svagaste och mest maktlösa i samhället. Detta ställer krav på vår medvetenhet om vilken makt vi har och vad vi gör med den. Trots att alla normala människor vet ganska väl vad som är rätt och vad som är fel gör vi inte alltid det rätta. Varför? – Etiska principer i människovården – Maktetik – Tanke/känslomönster som leder till maktmissbruk – Etisk kommunikation, hur gör man och vilka fördelar ger det?
Föreläsare: Stefan Sandström,
 leg psykolog

12.25 – 13.25 Lunch

13.25 – 14.15 Seminariepass 3

A   Vad är det som hjälper människor med svåra psykiska problem att må bättre?
Föreläsare: Alain Topor,
docent

B Beroende och psykisk samsjuklighet, del 1

  • Förekost av samsjuklighet – Att inte bara se beroendeproblematiken
  • Vem har ansvar för vilka insatser – Ansvarsfördelning / samverkan
  • Rehabilitering /habilitering. Behandling/stöd. – Allt förändringsarbete är inte behandling!
  • Olika mål och förändringsprocesser – för olika individer
  • Bedömning av: Kognitiv funktionsnivå, personlighetsdrag, social situation, omfattning av missbruk och motiv till förändring.

Föreläsare: Sven-Eric Alborn, psykolog och psykoterapeut, utvecklingsledare Region Halland

C Makten du har – att hantera makt i socialt arbete…del 2
Föreläsare: Stefan Sandström,
 leg psykolog

14.15 – 14.25 Bensträck

14.25 – 15.15 Seminariepass 4

Nya rön och forskning gällande pedofili
Föreläsare: Christoffer Rahm,
specialistläkare i psykiatri

B Beroende och psykisk samsjuklighet, del 2

  • Vad krävs för att sluta missbruka?
  • Individanpassade insatser och förhållningssätt i relation till brukares situation och förmåga.
  • Missbruk vid psykos, bipolaritet, affektiva sjukdomar och neuropsykiatri.
  • Samverkan och integrerade vårdkedjor mellan vårdgivare, öppen och sluten vård samt brukarorganisationer. – Erfarenheter från Region Halland.

Föreläsare: Sven-Eric Alborn, psykolog och psykoterapeut, utvecklingsledare Region Halland

C Det komplexa mötet med patienten efter ett suicidförsök
Föreläsare: Daniel Frydman, 
spec allmän psykiatri, leg psykoterapeut 


15.15 – 15.45 Eftermiddagskaffe

15.45 – 16.25 Seminariepass 5

A 
Föreläsare: 

Stress och beroende hänger ihop!
Det är vanligt att överkonsumera vid stress. Men överkonsumtion är en lömsk och riskfylld ” stresshämmare”som ger ett behagligt lugn och avkoppling. Själva stressen gör också att hjärnan känsligare så att man blir mer benägen att fastna i ett beroende. Stress kan leda till ökad konsumtion och ökad konsumtion leder till ökad stress.
Föreläsare: Ellen Krogh, terapeut

C Det goda mötet
Föreläsare: Daniel Frydman, 
spec allmän psykiatri, leg psykoterapeut 

12 April 2018 

08.45 – 09.15 Registrering
Välj mellan 3 parallella spår. Du behöver inte följa samma spår hela dagen utan kan fritt välja mellan seminariepassen. Om det är en föreläsning med del 1 och del 2 och samma rubrik hör dem ihop. 

09.15 – 10.00 Plenum – Vad är normalt när allt mer psykiatriseras?
Föreläsare: David Ebenhardt, 
svensk psykiater, författare, krönikör, föreläsare, debattör och överläkare vid Psykiatri Nordost på Danderyds sjukhus i Stockholms läns landsting.

10.00 – 10.45 Förmiddagsfika

10.45 – 11.35 Seminariepass 1

A  Psykiatrin skulle bli som ett NK – tillgängligt för alla med hög servicenivå? Hur blev det?
Föreläsare: Kommer innom kort

B Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM; SFS 1988:870), är en tvångslag som kompletterar Socialtjänstlagen
– Aktuell lagstiftning på området, bakgrund och syfte.
– Ärendegången – från ansökan till dom
– Vad bör individen veta inför och under förhandling i förvaltningsrätt?
– Vilka rättigheter har individen i en LVM-process?
Föreläsare: Mia Möller, biträdande jurist

C Att förstå sin egen utsatthet i arbete med utsatta människor…del 1
Föreläsare: Kommer inom kort

11.35 – 11.45 Bensträck

11.45 – 12.30 Seminariepass 2

A Att förebygga och bemöta hot och våld i psykiatrin
Föreläsare: Anna Björkdahl,
Psykiatrisjuksköterska, med. dr Karolinska Institutet och utvecklingschef vid Psykiatri Södra Stockholm, Stockholms läns sjukvårdsområde.

B Depression och alkoholberoende bör sambehandlas – Möjligheter och hinder
Föreläsare: Agneta Öjehagen,
professor, leg.psykoterapeut, socionom. Avdelningen psykiatri, Institutionen kliniska vetenskaper, Lunds universitet

Att förstå sin egen utsatthet i arbete med utsatta människor… del 2
Föreläsare: 
Kommer inom kort

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.20 Seminariepass 3

Mediaberoende och digitalstress

• Definiera: Vad är digital stress? vilka är i riskzonen? Risker och konsekvenser.

• Identifiera: Vanliga signaler på att man är digitalt stressad

På rekordkort tid har den smarta telefonen, paddan och den bärbara datorn blivit verktyg i var mans hand. Men parallellt med framväxten av nya digitala lockelser känner sig allt fler snärjda i elektronikens nät. När vi är uppkopplade matas vi med kickar som ger ett dopaminutslag som får oss att känna välbefinnande. Helt plötsligt kan du få 50 likes på Facebook – det är sådana sociala belöningar som gör att vi tar upp telefonen och tittar. Ta makten över dina beteenden och bli mer närvarande i ditt liv! En föreläsning till socialarbetare som vill lära sig mer om digital stress. Denna föreläsning är informationsrik och ger er en tydlig bild på vad digital stress är och hur det ser ut i samhället. Föreläsningen kommer att ge din specifika och konkreta verktyg för att kunna hantera din elektronik på ett mer effektivt sätt och därmed skapa mer närvaro i ditt liv.
Föreläsare: Patrik Wincent, auktoriserad terapeut, coach, författare, föreläsare, tillfrisknad alkoholist och tillfrisknad dataspelsberoende.

Bemötande vid svåra beteendeproblem
Hur ska du bete när Eva börjar skrika åt dig mitt under ett samtal, vad ska du säga när Sadiq börjar prata om att hemmet är buggat av SÄPO och hur ska du bemöta att Kalle kommer med färska ärr på underarmarna?
Detta är troliga situationer möta i det dagliga arbetet med personer som har komplex psykiatrisk problematik. Ändå kan det vara svårt att veta hur en ska bete sig när det sker. Med beteendeanalys som utgångspunkt ska vi titta på hur våra reaktioner påverkar klientens och våra egna beteenden i samtal.
Föreläsare: Benjamin Lassebro, leg psykolog

C Våga vilja resa sig
En stark gripande resa från tvångsvård och bältesläggning till frihet, hem och arbete. En rasande historia om att vända destruktivt. Från Sveriges svåraste patient till en människa med värde ute i samhället.
Föreläsare: Mathilda Skog, Socialentreprenör

14.20 – 14.40 Eftermiddagskaffe

14.40 – 15.20 Plenum – 
Medverkande:

 

 

 

Med reservation för ändringar i programmet.

OK
På Vuxna och psykisk hälsa använder vi kakor (cookies) för att du ska få bästa möjliga användarupplevelse. Genom att du fortsätter att titta på vår sajt godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?